• برگزاری همایش 50 سال تلاش ونام گذاری روز 21 مردادماه به عنوان روز " حمایت ازصنایع کوچک

  به گزارش روابط عمومی و بین الملل ، فرشاد مقیمی ضمن  تشریح دلایل  برگزاری همایش گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران سازمان نواحی صنعتی در21 مرداد ماه سال 1343 بمنظور  برنامه ریز

 • واحدهاي مستقر
  ?? شهرک
  ????? نفر
  ???? واحد
  ????? ميليارد ريال
  آمار صنايع کوچک
  ???? واحد
  ????? نفر
  ????? ميليارد ريال
  آمار سايت

  کاربران انلاین

  در حال حاضر 0 کاربر و یک مهمان آنلاین می باشند.

  تعرفه قیمتها

  *از مرورگر كروم (Chrome) استفاده شود*
   
   

  رديف

  نام شهرك/ناحيه

  موقعيت

  زمين

  سال 1393- سه ماهه دوم

  توضيحات

  نحوه 

  صنعتي

  شهرك

  قابل واگذاري

  پرداخت

  1

  ش مشهد(طوس)

  كيلومتر15ج مشهد-قوچان

  ندارد

  2,150,000

  -

   حداكثر36 ماهه

  (12 قسط سه ماهه)

  حداقل 30درصد

  نقد و الباقي

  2

  ش مشهد( فناوري صنايع غذايي)

  كيلومتر15ج مشهد-قوچان

  دارد

  2,350,000

  -

  3

  ش مشهد(كلات)

  كيلومتر15ج مشهد-كلات

  ندارد

  665,000

  -

  4

  ش مشهد4(ماشين سازي)

  كيلومتر27ج مشهد-قوچان

  ندارد

  835,000

  -

  5

  ش كاويان(فاز يك)

  كيلومتر40ج مشهد- فريمان

  ندارد

  400,000

  -

  6

  ش چناران(فاز يك)

  جنوب شهر چناران

  ندارد

  500,000

  -

  7

  ش خيام(نيشابور)

  كيلومتر20ج نيشابور- مشهد

  دارد*

  325,000

  -

  8

  ش مشهد(بينالود)

  كيلومتر50ج مشهد-نيشابور

  دارد

  310,000

  -

  حداقل 30 درصد نقد و الباقي

  حداكثر 36 ماهه(12 قسط سه ماهه)

  9

  ش كاويان(فازدو)

  كيلومتر40ج مشهد- فريمان

  دارد

  400,000

  -

  10

  ش مشهد(چرمشهر)

  كيلومتر35ج مشهد-سرخس

  دارد

  365,000

  قابل تخفيف تا

  50% توسط هيات مديره

  11

  ش چناران(فاز دو)

  جنوب شهر چناران

  دارد*

  500,000

  -

  12

  ش قوچان1

  كيلومتر5ج قوچان- شيروان

  ندارد

  240,000

  -

  13

  ش سبزوار1

  كيلومتر15ج سبزوار- شاهرود

  دارد*

  220,000

  -

  14

  ش سبزوار2

  كيلومتر15ج سبزوار- شاهرود

  دارد

  220,000

   

  15

  ش تربت حيدريه1

  كيلومتر4ج تربت- گناباد

  دارد

  215,000

  -

  16

  ش كاشمر

  كيلومتر5ج كاشمر- تربت

  دارد*

  195,000

  -

  17

  ش بردسكن

  كيلومتر15ج كاشمر- بردسكن

  دارد

  160,000

  -

  18

  ش گناباد

  كيلومتر5ج گناباد- مشهد

  دارد

  180,000

  -

  19

  ش فريمان

  كيلومتر 2/5جاده فريمان - تربت جام

  دارد

  280,000

  -

  20

  ش تربت جام

  كيلومتر5ج تربت جام- فريمان

  دارد

  285,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  21

  ن رباط سنگ تربت حيدريه

  كيلومتر 5 جاده رباط سنگ - مشهد

  ندارد

  290,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  22

  ن مه ولات

  كيلومتر 22فيض آباد- تربت حيدريه

  دارد

  240,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  23

  ش قوچان2

  كيلومتر 17 جاده قوچان - مشهد

  دارد

  320,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  24

  ش عطار

  كيلومتر 18 ج نيشابور - سبزوار

  دارد

  245,000

  -

  25

  ن خرگرد خواف

  كيلومتر 5 جاده خواف - تايباد

  دارد

  230,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  26

  ش تربت حيدريه 2

  حاشيه شمالي كمربندي شهرتربت

  دارد

  280,000

  -

  27

  ش بجستان

  كيلومتر 15 جاده بجستان - فيض آباد

  دارد

  195,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  حداقل 15درصد نقد و الباقي حداكثر 36 ماهه(12 قسط سه ماهه)

  28

  ش جوين

  ;كيلومتر 44 سبزوار - اسفراين

  دارد

  240,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  29

  ش درگز

  كيلومتر9ج قديم درگز- قوچان

  دارد

  220,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  30

  ش تايباد

  كيلومتر7ج تايباد- دوغارون

  دارد

  225,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  31

  ن رشتخوار

  كيلومتر 1/5 رشتخوار - خواف

  دارد

  210,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  32

  ن كوثر گناباد

  كيلومتر 12 گناباد - بيمرغ

  دارد

  70,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  33

  ن زاوين كلات

  كيلومتر 90 مشهد - كلات

  دارد

  195,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  34

  ن كمال الملك نيشابور

  كيلومتر 7 جاده بزغان - قوچان

  ندارد

  240,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  35

  ن جغتاي سبزوار

  كيلومتر 2 جاده جغتاي - جوين

  دارد

  180,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  36

  ن باخرز تايباد

  كيلومتر 2 جاده  باخرز - كرديان

  دارد

  200,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  37

  ن خوشاب

  -

  دارد

  215,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  38

  ن كاخك گناباد

  كيلومتر 5 جاده كاخك - گناباد

  دارد

  180,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  39

  ن ميان جلگه

  كيلومتر10جاده نيشابور - كاشمر

  دارد

  245,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره

  40

  ن نصرآباد

  كيلومتر 45 جاده فريمان - تربت جام

  دارد

  245,000

  قابل تخفيف تا 50% توسط هيات مديره